Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării (ca vizitator sau beneficiar) a paginii de internet www.sry.ro ( acest „Site”) și modul de colectare și gestionare a informațiilor participanților la cursuri.

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale asociației SOCIETATEA ROMÂNĂ DE YUMEIHO, organizație profesională, persoană juridică română, cu sediul în mun. Timișoara, str. Gh. Doja, nr. 34, cod fiscal: 13108781, înregistrată la Ministerul Justiției cu nr. 543/A/2000 în calitate de prestator servicii de formare profesională și de evidență a practicanților Yumeiho absolvenți ai cursurilor organizate de S.R.Y. precum și în calitate de asociație profesională cu membrii înscriși, având în vedere prevederile din legea 677/2001 actualizată în 2018, privind protecția datelor cu caracter personal vă aduce la cunoștință următoarele:

Despre Protejarea Datelor cu Caracter Personal publicate pe acest site

https://sry.ro.

Datele de contact ale terapeuților și instructorilor Yumeiho au fost colectate și publicate pe acest site doar după ce în prealabil aceștia au semnat Declarația Acord de Protejare a Datelor cu Caracter Personal concepută în acest scop.

Datele personale publicate vor șterse imediat, complet, și ireversibil atunci când persoana respectivă solicită acest lucru prin e-mail la adresa: yumeiho@sry.ro

I. Despre Protejarea Datelor cu Caracter Personal colectate la înscrierea la cursuri:

DECLARAȚIE – ACORD PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CONFORM PREVEDERILOR DIN LEGEA NR. 677/2001

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE YUMEIHO, asociație profesională, persoană juridică română, cu sediul în mun. Timișoara, str. Gh. Doja, nr. 34, cod fiscal: 13108781, înregistrată la Ministerul Justiției cu nr. 543/A/2000 în calitate de prestator servicii de formare profesională și de evidență a practicanților Yumeiho absolvenți ai cursurilor organizate de S.R.Y.
Având în vedere prevederile din legea 677/2001 actualizată în 2018, privind protecția datelor cu caracter personal vă aduc la cunoștință următoarele:
Informațiile oferite de dumneavoastră la completarea fișei personale (cu rol echivalent cererii de înscriere la curs), pagina 1 a acestui document, vor fi folosite în următoarele scopuri:
1. Întocmirea, evidența și eliberarea documentelor de absolvire a cursurilor organizate de S.R.Y. (Atestate, Certificate, Diplome, Foi Matricole)

2. Statistică S.R.Y. (uz strict intern!) privind absolvenții și numărul cursurilor organizate.

3. Înscrierea și evidența membrilor asociației S.R.Y.

4. Oferirea de informații către instituții ale statului Român și instituții ale Uniunii Europene privind confirmarea (în baza acestor date) a absolvirii cursurilor organizate de S.R.Y. precum și detalii privind documentele eliberate, foaia matricolă și programa cursurilor.

5. Adresa de e-mail pusă la dispoziție de cursant va fi folosită exclusiv pentru a comunica aspecte organizatorice privind relația cursantului cu S.R.Y. Cum ar fi: facturări, informații scrise/suport curs, informații privind programul și condiții de participare la cursuri, alte informații solicitate de cursant sau de interes pentru cursant sub aspect profesional.

6. Informațiile privind starea de sănătate vor fi folosite strict pe perioada cursului pentru prevenirea incidentelor care ar putea pune în pericol sănătatea proprie sau a celorlalte persoane participante la curs. Aceste informații sunt strict confidențiale și NU vor fi distribuite sub nici o formă unor terțe părți.


Subsemnatul (nume, prenume) ……………………………………………………………………………………., data nașterii ……………………………, am luat la cunoștință prevederile politicii de confidențialitate și modul în care se colectează și se folosesc datele personale de către Societatea Română de Yumeiho și sunt de acord cu acestea.
Sunt de acord sa fiu contactat după cum urmează:

1. Prin sms cu informații organizatorice de interes imediat (de exemplu: modificări locație sau orar curs).

2. Prin email cu informații cu privire la cursurile realizate in cadrul S.R.Y. sau cu informații organizatorice de interes general.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Societatea Română de Yumeiho va stoca datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, informații necesare pentru emiterea facturilor.

III. Scopurile și temeiurile colectării și prelucrării datelor cu caracter personal

III.1. Dacă sunteți membru al Societății Române de Yumeiho sau faceți demersuri pentru a dobândi acest statut, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi folosite astfel:

 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale prevăzute în Statut și de Legislația în vigoare privind organizarea asociațiilor și a fundațiilor.
 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale de natură fiscală.
 • Pentru arhivare.
 • Pentru informarea dumneavoastră privind activități și evenimente desfășurate conform Statutului asociației.

Temei: Datelor dumneavoastră personale colectate în scopurile prevăzute mai sus sunt necesare în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în aceste scopuri este strict necesară. Refuzul furnizării datelor are drept consecință imposibilitatea S.R.Y. de a respecta obligațiile legale care îi revin și în consecință imposibilitatea de a vă oferi sau de a vă menține statutul de membru al asociației.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopurile de mai prin semnarea Declarației Acord primită concomitent cu formularul tip Cere de Înscriere Membru în asociație.

III.2. Dacă sunteți interesat de cursurile organizate de Societatea Română de Yumeiho datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi folosite astfel:

 • Pentru înscrierea la curs, cerințe conform legislației în vigoare.
 • Pentru eliberarea documentelor de absolvire a cursurilor.
 • Pentru emiterea documentelor fiscale (facturi, chitanțe).
 • Pentru eliberarea altor documente (adeverințe, scrisori de recomandare, certificate de competență profesională, și altele asemenea).
 • Pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru buna desfășurare a activității de instruire.
 • Pentru statistici (uz intern!)

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopurile de mai sus are la bază legislația în vigoare, regulamentul intern de funcționare a asociației și prevederile din statut.

Refuzul furnizării consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor personale în scopurile enumerate mai sus duce inevitabil la imposibilitatea oferirii acestor servicii.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

În cazul documentelor justificative financiar-contabile termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.

Pentru Membrii Societății Române de Yumeiho datele personale vor fi stocate până la retragerea sau eliminarea din asociație.

Pentru absolvenții cursurilor organizate se Societatea Română de Yumeiho datele personale vor fi stocate integral termen de 5 ani apoi reduse strict la necesarul pentru statistică (Nume-Prenume, data nașterii și localitatea de reședință avută în perioada cursului).

 V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

 • Atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege;
 • La solicitarea expresă, în scris, a beneficiarului (spre exemplu postarea pe site a informațiilor de contact ale terapeutului);
 • La solicitarea expresă, în scris, a instituțiilor statului (spre exemplu Ministerul Învățământului solicită informații despre absolventul cursurilor în vederea eliberării Certificatului European de Competențe profesionale)
 • La eliberarea certificatelor de licență informațiile (datele personale) privind posesorul sublicenței vor fi furnizate Titularului Licenței Yumeiho E.U.C.T.M. – Community Trade Mark  –  CTM 008701559
 • Centrului de Yumeiho din Japonia – la eliberarea diplomelor emise de această instituție.

 VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi tranferate astfel:

 • La eliberarea certificatelor de licență informațiile privind posesorul sublicenței vor fi transferate Titularului Licenței Yuemiho E.U.C.T.M. – Community Trade Mark  –  CTM 008701559

VII. Drepturile de care beneficiați

 • Dreptul la informare.
 • Dreptul de a avea acces la date.
 • Dreptul la rectificarea informațiilor (datelor) colectate.
 • Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în următoarele situații:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare sau stocare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost colectate sau prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Societatea Română de Yumeiho să facă anonime aceste date (anulând astfel caracterul personal al acestora) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri de evidență statistică;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării pentru situațiile în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care să ne permită verificarea și corectarea datelor;
  • prelucrarea este ilegală dar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • Asociația S.R.Y. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul stocării sau prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Dreptul la opoziție, în ceea ce privește activitățile de prelucrare, se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform situației particulare în care se află persoana vizată. Opoziția ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al S.R.Y. cu excepția cazurilor în care S.R.Y. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt colectate, stocate și prelucrate, precum și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: yumeiho@sry.ro