"SOCIETATEA ROMÂNA DE YUMEIHO" - STATUT - EXTRAS -

Undefined

6. SCOP ŞI OBIECTIVE
6.1. Scopul principal al asociaţiei este răspândirea şi acreditarea în România a "TERAPIEI DE ÎNDREPTARE A COXALELOR, MASAJ ŞI PRESOPUNCTURĂ", cunoscută sub denumirea de terapia "YUMEIHO".
6.3. Asociaţia are următoarele obiective:
6.3.1. Informarea populaţiei cu privire la valoarea profilactică şi terapeutică a metodei YUMEIHO.
6.3.2. Prezentarea şi susţinerea metodei în lumea medicală.
6.3.3. Organizarea de cursuri de iniţiere şi perfecţionare.
6.3.4. Promovarea şi acreditarea ca metodă terapeutică de recuperare şi integrare bio-psiho-socială.
6.3.5. Facilitarea colaborării între terapeuţii din ţară.
6.3.6. Crearea unui cadru organizat de colaborare între terapeuţii din România, Japonia şi cei din Societatea Mondială de Yumeiho.
6.3.7. Stabilirea şi întreţinerea de relaţii de colaborare cu persoane, asociaţii, etc. din domeniul medicinei alopate, com-plementare, tradiţionale şi integrative.
6.3.8 Susţinerea, prin diferite forme, a tehnicilor orientale conexe terapiei Yumeiho, în vederea popularizării şi acceptării ca act terapeutic a acestora.
6.3.9. Cercetarea clinica şi ştiinţifică în colaborare cu medici şi personalităţi din domenii conexe.
6.3.10 Înfiinţarea de societăţi comerciale în vederea desfăşurării de activităţi economice directe, cu caracter accesoriu. Pri-oritate o au semnatarii actului constitutiv.
6.3.11 Elaborarea de norme de disciplină administrativ profesionale şi morale.
6.3.12. Promovarea limbii esperanto, limba prin care metoda YUMEIHO este răspândită la nivel mondial.
6.3.13. Menţinerea liniei tradiţionale în tehnica de bază.
7. DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITAŢII DE ASOCIAT
7.1. Orice persoană care doreşte să dobândească calitatea de asociat trebuie să fie majoră, să completeze o cerere de în-scriere şi să satisfacă cel puţin una din următoarele condiţii:
7.1.1. Să fie absolvent al cursului de iniţiere în metoda YUMEIHO (atestat, grad 1 sau 2).
7.1.2. Să posede diploma în metoda YUMEIHO (gradele 3,4,5 sau 6).
7.1.3. Să cunoască limba esperanto.
7.1.4. Să aducă o contribuţie deosebită la promovarea obiectivelor asociaţiei.
7.2. Persoanele semnatare ale actului constitutiv au calitatea de asociat pe întreaga durată de funcţionare a asociaţiei.
7.3. Persoanele ce dobândesc calitatea de asociat pe criteriile menţionate la paragrafele urmatoare: 7.1.2, 7.1.4, 7.2, cen-zorul, precum şi membrii consiliului director au drept de vot, ceilalţi asociaţi având drept de vot consultativ.
7.4. Nu pot dobândi calitatea de asociat persoanele care au suferit condamnări penale sau suferă de boli contagioase sau neuropsihice.
7.5. Pierderea calităţii de asociat se face la cerere sau prin excludere, hotărâre luată în adunarea generală.
8. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
8.1. Asociaţii au următoarele drepturi:
8.1.1. Să participe la toate activităţile asociaţiei.
8.1.2. Să se retragă la cerere din asociaţie.
8.1.3. Să candideze la orice funcţie din asociaţie.
8.1.4. Să beneficieze de toate utilităţile asociaţiei.
8.1.5. Să iniţieze, cu avizul consiliului director, acţiuni care corespund obiectivelor asociaţiei.
8.2. Asociaţii au următoarele obligaţii:
8.2.1. Să cunoască şi să respecte statutul şi regulamentul asociaţiei.
8.2.2. Să respecte hotărârile consiliului director.
8.2.3. Să nu lezeze prin acţiunile lor scopul şi obiectivele asociaţiei.
8.2.4. Să se preocupe permanent de perfecţionarea profesională.
8.2.5. Să înveţe limba esperanto.
8.3. Hotărârile luate de adunarea generală în limitete legii, ale statutului şi ale regulamentului de funcţionare sunt obliga-torii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.
8.4. Nerespectarea obligaţiilor atrage după sine sancţionarea asociatului cu avertisment verbal sau scris, suspendarea pe o perioadă limitată din toate activitaţile asociaţiei sau excluderea.